ข่าวสั้นท้องถิ่นสระบุรี

จ.สระบุรีออกโรดโชว์ เชิญ เที่ยว ช้อป ชิมในงาน

ขนส่งสระบุรีเตรียมเปิดประมูลหมายเลขทะเบียนรถ หมวดอักษร กม จังหวัดสระบุรี

จังหวัดสระบุรีจัดประชุมคณะทำงานจัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสระบุรี และระงับอัคคีภัยของศาลากลางสระบุรี

จ.สระบุรี เปิดตลาดประชารัฐ ท้องถิ่นสุขใจ อาหารสุขภาพดี วิถีวัฒนธรรม นำสู่ท้องถิ่น จำหน่ายของดีเด่นดังทั้ง 13 อำเภอของสระบุรีและผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพ

จังหวัดสระบุรีจัดงานวันรณรงค์ถ่ายทอดเทคโนโลยี การผลิตข้าวนาแปลงใหญ่ เพื่อถ่ายทอดความรู้ให้เกษตรกรนำไปใช้ และปรับเปลี่ยนการทำเกษตร ในการลดต้นทุน

คณะกรรมการตัดสินการประกวด TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ ลงพื้นที่ จ.สระบุรีเพื่อติดตามผลการดำเนินงานและเก็บคะแนนการประกวดระดับประเทศ

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเปิดตลาดประชารัฐ ท้องถิ่นสุขใจ หนึ่งเดียวโดดเด่น หนึ่งอำเภอแห่งอัตลักษณ์ สู่ความประทับใจนักท่องเที่ยว ที่ จ.สระบุรี

คณะอนุกรรมการโครงการ สนช. พบประชาชนตามวิถีไทยนิยม ยั่งยืน ลงพื้นที่พบประชาชนที่จังหวัดสระบุรี

ผู้ตรวจฯสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่สระบุรีตรวจติดตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

รมว.กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเปิดงานป่าในเมือง

อ่านรายละเอียดข่าวทั้งหมด